Lejebetingelser

 1. Priser:
  Alle priser er inkl. 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes.
  Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende lejepris.
  Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, samt trykfejl.
 2. Leje generelt:
  Enhver skade på det lejede udstyr som følge af brand, hærværk, tyveri, misbrug eller alle øvrige begivenheder erstattes af lejer, i det tidsrum hvor lejer har ansvaret, hvilket defineres fra når varen er leveret/afhentet til ordren i sin helhed er returneret/afhentet. Fejl og mangler faktureres efter udlejers til enhver tid gældende prisliste.

Anvisninger vedr. brug for de lejede effekter skal til enhver tid overholdes.

Er andet ikke aftalt gælder lejeperioden kun brug én gang. Hvis der er behov for yderligere anvendelse af det lejede, afgives tilbud.

Kunden har ansvaret for det lejede i hele lejeperioden og leverer altid de lejede produkter tilbage i samme stand som de modtages. Behandl derfor altid de lejede produkter, som var det dine egne.

Udlån til tredje part er ikke tilladt, uden forudgående aftale.

3. Regulering af ordre:
Med mindre andet er aftalt på ordrebekræftelsen gælder følgende:
Mere end 2 uger før første brugsdato: Fri regulering.

2-0 uger før første brugsdato: Ordre og betaling er bindende.

Ved ordrer der er lagt senere end 14 dage før første brugsdato gælder at ordren i sin helhed er bindende 12 timer efter at ordrebekræftelse er tilsendt.

4. Aflysning af ordre.
Med mindre andet er aftalt på ordrebekræftelsen gælder følgende:
Ordrer kan aflyses indtil 15 dage før første brugsdato.

Ved aflysning 14 dage eller mindre før første brugsdato faktureres det fulde beløb af den bookede ordre.af beløbet.

For ordrer der er lagt senere end 14 dage før første brugsdato gælder at ordren i sin helhed er bindende 12 timer efter at ordrebekræftelse er tilsendt.

5. Misligehold og erstatning.

Lejers misligholdelse:

Hvis lejer tilsidesætter aftalte forpligtelser i forbindelse med levering/afhentning eller såfremt forholdene ikke er klargjort til den aftalte tid, eksempelvis fordi:

 • Hvis det lejede beskadiges eller beskades, er lejer forpligtet til at betale for reparation eller erstatningspris af det ødelagte udstyr.
 • Hvis det lejede ikke er klar til afhentning på det aftalte tidspunkt har udlejer, på lejers regning, ret til at udsætte afhentningen, opkræve ekstra leje og erstatning for øvrige mistede udlejninger, samt udgifter til ekstra kørsel og ekstra medgået tid. Hvis ekstraordinær rengøring/tørring af det lejede er nødvendigt, er udlejer berettiget til betaling for medgået tid.

Hvis ompakning er nødvendig er udlejer berettiget til betaling for medgået tid.

Erstatningsansvar ved forsinket returnering:

Udlejer forbeholder sig, udover leje indtil returneringen, at kræve erstatning for eventuelle yderligere tab, som udlejer måtte lide i forbindelse med lejers forsinkede eller manglende returnering, og udlejers eventuelle mistede mulighed for genudlejning.

Risikoen for personskade som tilføjes af eller ved brug af det lejede, medens det er i lejers varetægt, herunder ansvaret for personskade på gæster og medhjælpere/medarbejdere, som lejer måtte stille til udlejers rådighed, bæres af lejer.

4. Levering/afhentning 

Lejer forpligter sig til straks ved levering at foretage kontrol/optælling af det leverede materiel. Evt. meddelelser om mangler under arrangementet eller efter arrangementet tages ikke til efterretning. Ved mangelfuld levering skal Maglemosegaard straks kontaktes telefonisk, 3082 2552, hvorefter der aftales hvorledes fejlen udbedres.

Ved afhentning af det lejede skal alt affald være fjernet og eventuelt inventar skal være pakket som ved levering. Opstilling/indsamling af inventar er udlejer uvedkommende og skal foretages af lejer. Kan foretages af udlejer mod betaling.

Hvis der bliver behov for aflæsning i andet plan end gadeplan, etageaflæsning, ekstra lange bæreveje, ændringer i forbindelse med opstillingen og lignende, som ikke er aftalt i forbindelse med lejeaftalen, er udlejer berettiget til betaling for medgået tid i overensstemmelse med udlejers til enhver tid gældende prisliste. Udlejer er berettiget til at levere i gadeplan, at afvise levering eller flytte leveringen til et mere egnet tidspunkt, hvorefter der faktureres medgået tid.

I de tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages forsvarligt og på sådan en måde, at udstyret ikke skades.

5. Borde og stole.

Borde og stole er beregnet til overdækket brug og må kun bruges udendørs når det ikke regner.

Hvis der bruges farvesmittende duge skal der placeres plastik imellem dug og bord.

Udlejer er ikke ansvarlig for evt ridser på gulve m.v., forårsaget af udlejnings-materiel. Lejer er velkommen til at sætte filtdutter under borde/stole, disse skal fjernes inden lejens afslutning.

Borde og stole tørres over inden aflevering.

6. Betalingsbetingelser og aflysning

Såfremt lejer undlader at betale forfaldne ydelser, herunder depositum eller i øvrigt tilsidesætter lejeaftalens bestemmelser, er udlejer berettiget til at ophæve aftalen i sin helhed samt at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom. Udlejer er berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse eller forudbetaling inden levering/opstilling, såfremt dette er forbeholdt i lejeaftalen.

Ansvarsfraskrivelse:

Udlejer har intet ansvar for skader som er opstået som følge af brug af det lejede i strid med udlejers vejledninger, anvisninger eller øvrige forskrifter.

7. Værneting og lovvalg:

I tilfælde af retstvist mellem parterne er udlejers hjemsted værneting. Lovvalget er dansk ret.

8. Forsikring:

Lejer har det fulde erstatningsansvar for lejet materiel, men det er i lejers varetægt.

9. Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse, samt oplysninger om adgangsforhold på leveringsadressen.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. 

Dine personoplysninger og leveringsoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere såfremt det er nødvendigt for at opfylde de forpligtelser vi har aftalt med dig.

Personoplysningerne registreres hos cvr.: 28255489 knak.dk v/Michael Knak og opbevares i 6 år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. 
Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Den dataansvarlige på www.maglemosegård.dk er Michael Knak.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det.

Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: michael@knak.dk